Algemene voorwaarden 

Geluidsinstallatie Rotterdam

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Opdrachtnemer: Geluidsinstallatie Rotterdam
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of  aan wie zaken worden geleverd c.q. verkocht, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), en/of erfgenamen.

1.3. Overeenkomst: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.4.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Geluidsinstallatie Rotterdam

Esserstraat 34, 3144 CD Maassluis;

E-mailadres: info@geluidsinstallatie-rotterdam.nl

Whatsapp: +31 6 87984109

KvK-nummer: 71096094

Btw-identificatienummer: NL0053238463

 

Artikel 3 - Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van opdrachtnemer.
 • Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij door opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
 • Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Eventueel aansluitend door of namens opdrachtnemer gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop opdrachtnemer de

offerte baseert.

 • Toepassing van eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven.
 • Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt de door opdrachtnemer gehouden administratie als beslissend.
 • Voor zover opdrachtgever enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft in de kennelijke verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of kennelijke veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet opdrachtgever dat op eigen risico.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever zekerheid te verlangen dat aan alle betalings- en andere verplichtingen zal worden voldaan.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch zo nodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.
 • Indien opdrachtgever uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van de overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens opdrachtnemer voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
 • Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever in geval van een materiële wijziging tenminste vijf dagen voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij opdrachtgever binnen vijf dagen na datum van verzending van deze kennisgeving middels schriftelijke kennisgeving bezwaar maakt, wordt opdrachtgever geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging en/of aanvulling.

 

 • Prijzen
  1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede exclusief eventueel in het kader van de overeenkomst te maken (on)kosten zoals maar niet beperkt tot reiskosten.
  4.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  4.3 Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren.
  4.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor kennelijke fouten in offertes en/of prijsopgaven te herstellen.
  4.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wegens wijziging van lonen, aankoopprijzen, transportkosten, belastingen/heffingen en grondstoffen of andere (kost)prijsbepalende factoren te allen tijde haar prijzen te wijzigen. Indien de prijsstijging meer dan 10% van de overeengekomen prijs bedraagt, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs geschiedt.
  4.6 Een beëindiging van de overeenkomst door Opdrachtgever als bedoeld in het vorige artikellid geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en indien opdrachtgever de overeenkomst op grond van het vorige artikellid beëindigt, is opdrachtnemer gerechtigd alle tot het moment van beëindiging gemaakte kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.

 

 • Betaling
  1 Betaling van facturen geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aangegeven wijze en op de door opdrachtnemer aangegeven betalingscondities, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  5.2 Bij niet of niet-tijdige betaling door opdrachtgever is deze vanaf de dag waarop betaling aan opdrachtnemer uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag van onmiddellijk en van rechtswege een rente verschuldigd van 8% van het factuurbedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft met het voldoen van de vordering, kan opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde bedrag en rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
  5.3 Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen waarbij oudere voor nieuwere gaan.
  5.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
  5.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Alsdan factureert opdrachtnemer terstond nadat de betreffende fase van de overeenkomst is uitgevoerd, respectievelijk nadat de opdracht/order is bevestigd door opdrachtnemer.
  5.6 Opdrachtnemer is gerechtigd bij een overeenkomst met opdrachtgever volledige vooruitbetaling van het factuurbedrag vooruitbetaling te verlangen.

5.7 Opdrachtnemer is gerechtigd te factureren terstond nadat de offerte, door

Opdrachtgever is geaccordeerd, voorafgaand aan de dienstverlening c.q. de levering van goederen, tenzij opdrachtnemer ingevolge Artikel 4.5 tussentijds factureert of indien opdrachtgever en Opdrachtnemer nadrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
5.8 Opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van Opdrachtgever.
5.9 Reclames over de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum bij opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht te zijn goedgekeurd.

 

 • Totstandkoming en duur van de Overeenkomst
  1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijk of mondeling akkoord door opdrachtgever met de offerte met de toepasselijke algemene voorwaarden van opdrachtnemer, of doordat opdrachtnemer aanvang heeft genomen met het leveren van de dienst of het product.
  6.2 Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de opdrachtbevestiging gespecificeerde tijdsduur.
  6.3 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in aanbiedingen van opdrachtnemer zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  6.4 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende goederen.

 

 • (Leverings)termijnen
  1 Alle door Opdrachtnemer genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij aanvang van de overeenkomst bij opdrachtnemer bekend waren.
  7.2 Opdrachtnemer spant zich ervoor in de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt opdrachtnemer niet in verzuim.
  7.3 Opdrachtnemer komt wegens een termijnoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De termijnen waaraan opdrachtnemer gebonden is, zullen nimmer als een fatale termijn worden aangemerkt.
  7.4 Opdrachtnemer is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden of indien partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen.

 

 • Overmacht
  1 In geval van overmacht is opdrachtnemer bevoegd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten en kan opdrachtgever geen nakoming of schadevergoeding vorderen.
  8.2 Indien opdrachtnemer gebruik maakt van haar bevoegdheid tot opschorting, is opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
  8.3 Als de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is elk der partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien opdrachtnemer haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs.
  8.4 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze
  intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
  8.5 Onder overmacht wordt verstaan elke vorm van de wil van de partijen
  onafhankelijk c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer van opdrachtnemer kan worden verlangd.
  8.6 Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij opdrachtnemer en/of haar toeleveranciers, waardoor zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.

 

 • Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
9.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of door opdrachtgever ter beschikking gestelde personen of zaken.

 • Vrijwaring
  1 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle mogelijke aanspraken van derden, in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

 

11 Beëindiging van de Overeenkomst
11.1 De overeenkomst kan te allen tijde door opdrachtnemer met onmiddellijke ingang worden opgezegd, beëindigd of ontbonden, zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn en onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen indien:
a) Opdrachtgever één of meer van haar verplichtingen niet, of niet tijdig, nakomt en zij niet binnen een redelijke termijn alsnog haar verplichtingen nakomt;
b) Opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend;
c) De onderneming van Opdrachtgever al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen;
d) Conservatoir of executoriaal beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd, tenzij opdrachtgever binnen acht kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van opdrachtnemer naar het redelijk oordeel van Opdrachtnemer passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is en zal worden; en/of

 • Consument – herroepingsrecht
  (Uitsluitend) Indien de opdrachtgever een consument betreft die via internet, telefoon of postorder een product heeft gekocht, dan wel een dienst heeft afgenomen van opdrachtnemer, dan geldt het navolgende in Artikel 13 in aanvulling – en zo nodig in afwijking van – deze algemene voorwaarden.

 

 • Bij levering van producten
  • Bij de aankoop van producten heeft de consument-opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan opdrachtnemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
   2 Tijdens de bedenktijd zal de consument-opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan opdrachtnemer retourneren, conform de door opdrachtnemer verstrekte redelijke instructies.
   13.3 Wanneer de consument-opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Het kenbaar maken dient de consument-opdrachtgever te doen middels het modelformulier (Bijlage 1). Nadat de consument-opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument-opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
   13.4 Indien de consument-opdrachtgever na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan opdrachtnemer heeft teruggezonden, is de koop onomkeerbaar.

 

 • Bij levering van diensten
  1 Bij levering van diensten – waaronder tevens dient te worden begrepen huur – heeft de consument-opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Dit gaat in de laatste 96 uur voor levering niet meer kosteloos.
  14.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument- opdrachtgever zich richten naar de door Opdrachtnemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke instructies.
  Kosten in geval van herroeping
  14.3 Indien de consument-opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending volledig voor zijn rekening, zowel bij koop als bij dienstverlening.
  14.4 Indien de consument-opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal Opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door opdrachtnemer.
  Uitsluiting herroepingsrecht
  14.5 Opdrachtnemer sluit het herroepingsrecht van de consument-opdrachtgever uit voor producten en diensten zoals omschreven in lid 1 en 2.
  14.6.1: Producten:
  a) die door opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument-opdrachtgever;
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d) die snel kunnen verouderen;
  e) waarvan de prijs schommelt zonder dat opdrachtnemer hier invloed
  op heeft;
  f) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de
  consument-opdrachtgever de verzegeling heeft verbroken.
  g) voor hygiënische producten waarvan de consument-Opdrachtgever
  de verzegeling heeft verbroken.
  14.6.2: Diensten:
  a) zoals verhuur van vakantieaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, diensten voor vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument-opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd van 14 dagen is verstreken;

 

 • Diversen
  1 Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is opdrachtgever niet gerechtigd enig recht of enige verplichting uit de overeenkomst over te dragen aan derden.
  15.2 Opdrachtgever zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in verband met het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst kennis krijgt en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is of Opdrachtgever tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.
  15.3 Na het eindigen van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht die daarvoor naar hun aard bestemd zijn. In het geval dat
  afzonderlijke bepalingen om welke redenen dan ook niet geldig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

 • Toepasselijke recht en geschillen
  1 Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag/CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
  16.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

 

Verhuur

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing indien Opdrachtnemer producten verhuurt aan Opdrachtgever.

 • Levering
  1 De opdrachtgever wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen.
  18.2 Indien opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever heeft verplicht de gehuurde goederen aan de wederpartij te bezorgen, zal opdrachtnemer ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.
  18.3 De huurperiode geldt voor een periode van één dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het overeengekomen moment van levering en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag. De gehuurde apparatuur wordt voor 13.00 uur opgehaald bij opdrachtgever.

18.4 Opdrachtgever is verplicht de gehuurde goederen op het in Artikel 18.3 vermelde tijdstip in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd, ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat opdrachtgever de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is opdrachtnemer gerechtigd om kosten door te berekenen of borg in te houden.

 

19 Verplichtingen wederpartij
19.1 Opdrachtgever is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen.
19.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde goederen of ter beschikking gestelde goederen aan derden in gebruik te geven, onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
19.3 Het is opdrachtgever, en/of de door hem ingehuurde derden niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de gehuurde goederen. Indien dit toch gebeurt, aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade. Alle kosten van herstel of vervanging van de gehuurde goederen komen voor rekening van opdrachtgever.
19.4 Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer, haar vertegenwoordiger(s) of
gemachtigde(n) te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
19.5 Opdrachtgever verbindt zich ertoe de gehuurde goederen te bewaren en te
bewaken zoals het een goed huisvader betaamt. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een veilige en goede opslag voor de gehuurde goederen. Indien opdrachtgever niet over dergelijke opslagmogelijkheden beschikt, dient hij dit op voorhand schriftelijk te melden bij opdrachtnemer. Bij gebreke hiervan heeft opdrachtnemer het recht om de extra door haar te maken kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen, dan wel de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever alsnog gezorgd heeft voor een dergelijke opslag.
19.6 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de gehuurde goederen, gaat over op opdrachtgever op het moment van aflevering bij opdrachtgever.

 

 • Reserveringen en annuleringen
  1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde goederen bij opdrachtnemer te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen het gehuurde voor opdrachtgever beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de overeenkomst vastgelegd. Indien opdrachtgever het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is opdrachtgever desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.
  20.2 Onverminderd het voorgaande, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel de overeenkomst schriftelijk te annuleren met inachtneming van de volgende termijnen en onder gehoudenheid van opdrachtgever om de volgende bedragen aan opdrachtnemer te voldoen. Bij opzegging/annulering:
  a) Word de afgesproken aanbetaling volledig ingehouden.

 

 • Schade en gebreken
  1 Opdrachtgever is gehouden de gehuurde goederen op het moment van terbeschikkingstelling te (doen) onderzoeken. Gebreken en afwijkingen dienen terstond schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan de gehuurde goederen worden geacht deugdelijk te zijn.

 

 • 1 Opdrachtgever is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan Opdrachtnemer te melden. Zonder toestemming van opdrachtnemer mag wederpartij niet tot reparatie overgaan.
  22.2 Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal opdrachtnemer slechts in eigen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten, tenzij opdrachtnemer anders bepaalt.
  22.3 Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven opdrachtgever geen enkel recht jegens opdrachtnemer, in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.

 

Verkoop

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing indien opdrachtnemer producten verkoopt aan Opdrachtgever

 

 • Voorbehoud van eigendom
  1 Alle aan opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van opdrachtnemer totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde goederen, evenals alle bedragen wegens het eventuele tekortschieten in de betalingsverplichtingen, volledig aan opdrachtnemer zijn voldaan.
  23.2 Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op opdrachtgever is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.
  23.3 Het is opdrachtgever toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en te leveren. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van opdrachtnemer separaat te bewaren.
  23.4 Indien opdrachtgever verzuimt te voldoen aan het bepaalde in Artikel 22.3, wordt vermoed dat de aanwezige goederen van het soort als geleverd door Opdrachtnemer, toebehoren aan Opdrachtnemer.
  23.5 Opdrachtgever is gehouden de geleverde goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- en ontploffingsgevaar, waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren, waarvan de verzekeringspolis op eerste verzoek door opdrachtnemer kan worden opgevraagd en ingezien.

 

 • Levering
  1 Levering geschiedt af magazijn van opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen. Vanaf het moment van levering zijn de geleverde goederen voor risico van de opdrachtgever.
  24.2 Indien opdrachtnemer voor vervoer/verzending van de geleverde goederen zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
  24.3 De opdrachtgever dient de goederen bij levering te controleren op juistheid, volledigheid en schade.
  24.4 Opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen af te nemen op het moment dat opdrachtnemer deze aflevert of doet afleveren, dan wel op het
  moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden geleverd.

 

 • Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is opdrachtnemer gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

 • Reclameringen en garantie
  1 Opdrachtgever is gehouden de geleverde goederen op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn.
  26.2 Eventuele zichtbare gebreken behoren tevens binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld, op straffe van verval van recht.
  26.3 De garantieregeling en -termijn van opdrachtnemer komt overeen met de fabrieksgarantie termijn van de geleverde goederen. Opdrachtnemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de geleverde goederen voor elke individuele toepassing door opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de geleverde goederen.
  26.4 lndien een reclamatie gegrond is en het gebrek binnen de (geldige) fabrieksgarantie op de geleverde goederen valt, zal opdrachtnemer de gebrekkig geleverde goederen vervangen.
  1. De garantie in lid 4 vervalt indien:
   a) Opdrachtgever de geleverde goederen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt
   of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
   b) De geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
   anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de
   aanwijzingen van opdrachtnemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  2. c) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften
   die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 • Retourzendingen
  1 Retourzendingen zijn uitsluitend mogelijk met voorafgaande schriftelijk toestemming van opdrachtnemer.
  27.2 Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
  27.3 Retournering van geleverde goederen vindt plaats voor rekening en risico van opdrachtgever en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer onder de door haar te stellen condities.

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan
Geluidsinstallatie Rotterdam

Esserstraat 34, 3144 CD Maassluis

info@geluidsinstallatie-rotterdam.nl

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Herroepingsformulier